Přeskočit navigaci.
Domů

Aktuality ze státní správy

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 30. ledna 2013 (29.1.2013)

Ministerstvo financí - Út, 02/05/2013 - 11:45
Bod č. 6: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 249) Bod č. 11: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní

Informační leták „EHP a Norské fondy – Programy pro Českou republiku“ (25.1.2013)

Ministerstvo financí - Út, 02/05/2013 - 11:45
Zdroj: MF - odd. 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace: Informační leták „EHP a Norské fondy – Programy pro Českou republiku“, publikováno 01/2013, ke stažení ve formátu Pdf

EHP A NORSKÉ FONDY 2009 – 2014: Stav přípravy a očekávaný termín zahájení programů a vyhlášení výzev (25.1.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 02/01/2013 - 13:45
Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014 v ČR si dovoluje informovat veřejnost, potencionální žadatele o grant a všechny partnery zainteresované v přípravě EHP a Norských fondů, o aktuálním stavu přípravy programů. Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 25.01.2013

Finanční zpravodaj číslo 2/2013 (24.1.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 02/01/2013 - 09:45
VYHLÁŠKA č. 10/2013 Sb. ze dne 9. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. – VYHLÁŠKA č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie za rok 2012 (24.1.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 01/31/2013 - 12:45
V průběhu roku 2012 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 113,7 mld. Kč (tj. cca 4,52 mld. €) a celkem do rozpočtu odvedla 39,8 mld. Kč (tj. cca 1,58 mld. €). Čistá pozice za rok 2012 je tedy výrazně kladná, Česká republika získala o 73,8 mld. Kč více (tj. o 2,94 mld. €), než do evropského rozpočtu zaplatila.

1. výzva – pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 (22.1.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 01/31/2013 - 10:45
Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo EHP a Norských fondů 2009-2014 vyhlašuje dne 21. ledna 2013 1. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014. Žádosti lze předkládat průběžně od data vyhlášení výzvy až do 31.12.2014 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků Související dokumenty Příloha 1 - Annex 1 - Programme Areas EEA and Norway Grants Příloha 2 - Annex 2 - Pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni Příloha 3 - Annex 3 - formální náležitosti žádosti Zdroj: MF - odd. 5804 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koordinace, publikováno 21.01.2013; ke stažení ve formátu PDF

Odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi zveřejňuje Stanovisko k žádostem o povolení centrálního loterního systému (problematika hrací měny) (18.1.2013)

Ministerstvo financí - Út, 01/29/2013 - 10:45
Ministerstvo financí upozorňuje, že v případě, že provozovatel požádá o vydání povolení k provozování centrálního loterního systému dle ustanovení § 2 písm. l) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), musí ve své žádosti uvést, jakou hrací měnu u daného centrálního loterního systému (dále jen „CLS“) požaduje. Nejčastěji je požadována hrací měna v českých korunách nebo v eurech, v takovém případě může provozovatel požádat, aby hrací měnou u daného CLS byla buď česká měna nebo eura nebo může zvolit kombinaci obou měn. Zdroj: MF - 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi: Stanovisko k žádostem o povolení centrálního loterního systému; publikováno 18.01.2013, ke stažení ve formátu PDF

Cenový věstník 1/2013 (18.1.2013)

Ministerstvo financí - Po, 01/28/2013 - 12:45
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb., ve znění vyhlášky č. 450/2012 Sb. – pracovní úplné znění

Návrh nové právní úpravy investičních společností a investičních fondů postoupen Poslanecké sněmovně (18.1.2013)

Ministerstvo financí - Po, 01/28/2013 - 12:45
Vláda předložila dne 17. ledna 2013 Poslanecké sněmovně PČR návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tzv. „ZISIF“) a návrh doprovodného změnového zákona. Zpracovatelem návrhu je Ministerstvo financí a vláda návrhy zákonů schválila na schůzi dne 20. prosince 2012. Sněmovna návrhy zákonů projednává jako sněmovní tisky č. 896 a 897 . Odborné veřejnosti se předkládají dokumenty ve verzi předložené sněmovně; současně se připojuje tabulkový přehled základních regulatorních požadavků na investiční fondy a tabulkových přehled přípustných přeměn a dalších majetkových dispozic. (Případná nesprávnost či nepřenost tabulek vyhrazena.) >> celý obsah Související dokumenty Obsah ZISIF Návrh ZISIF Důvodová zpráva k návrhu ZISIF Tabulka základních regulatorních požadavků – investiční fondy Tabulka přeměn a jiných majetkových dispozic na úseku obhospodařování a administrace investičních fondů Související dokumenty Návrh změnového zákona Důvodová zpráva k návrhu změnového zákona Úplná znění – přehled vybraných ustanovení měněných zákonů Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. - o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního (s účinností od 16. ledna 2013) (16.1.2013)

Ministerstvo financí - Po, 01/28/2013 - 10:45
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. ; vyhlášky č. 451/2011 Sb. a vyhlášky č. 10/2013 Sb.; s účinností od 16. ledna 2013 publikováno 01/2013, ke stažení ve formátu pdf Doplňující informace Přechodné ustanovení Čl. II - Při vypracování finančních výkazů za rok 2012 se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. (viz. ÚZ - vyhlášky č. 449/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. ; vyhlášky č. 451/2011 Sb). Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet, odd. 1101- Souhrnné rozpočtové vztahy; publikováno 16.01.2013

Přehled dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána - aktualizace ke dni 16.1.2013 (16.1.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 01/25/2013 - 10:45
I. Přehled zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou platnou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic II. Přehled podepsaných dohod, u nichž nebyl dosud ukončen oběma smluvními stranami ratifikační proces III. Přehled dohod, u nichž se připravuje ukončení nebo, které již byly ukončeny Dohody a Protokoly k dohodám o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána (Dokumenty ke stažení ve formátu Pdf) Zdroj: MF - sam. odd. 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky, aktualizováno 16.01.2013 (tabulky I a II a Dohody a Protokoly k dohodám)

Schéma rozdělení rozpočtového určení daní (RUD) v letech 2013 až 2015 (15.1.2013)

Ministerstvo financí - Pá, 01/25/2013 - 10:45
Ministerstvo financí publikuje Schéma rozdělení rozpočtového určení daní (RUD) v letech 2013 až 2015 v návaznosti na Vyhlášku č. 449/2012 s účinností od 1. ledna 2013. Zdroj: MF - odbor 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování; Oddělení souhrnných rozpočtových vztahů územních rozpočtů; publikováno 15. ledna 2013; ke stažení ve formátu PDF

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo financí na jednání vlády dne 16. ledna 2013 (15.1.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 01/24/2013 - 14:45
Bod č. 21: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostechPro informaci: Bod č. 14: Informace pro vládu o přípravě zadání nadlimitní veřejné zakázky Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s. Kroměříž - odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Emisní kalendáře - únor 2013 (14.1.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 01/24/2013 - 12:45
Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - únor 2013 Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - únor 2013 Emisní kalendáře vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013. Zdroj: MF, Odbor 20 - Řízení st. dluhu a fin. majetkuPublikováno dne 14.1.2013 ve 14:00

Seznam akciových společností ovládaných ČR-MF s akciovým podílem ve výši 40 -100% od 1.1.2012 do 31.12.2012 (14.1.2013)

Ministerstvo financí - Čt, 01/24/2013 - 06:45
Aktualizováno ke dni: 31. prosince 2012. Zdroj: odbor 45 (Tabulka byla vypracována ve spolupráci s odborem 20; zahrnuje i ovládané společnosti spravované v režimu zákona č. 219/2000 Sb.)

Kompletní přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky - k 1. 1. 2013 (11.1.2013)

Ministerstvo financí - Út, 01/22/2013 - 08:45
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinné k 1. 1. 2013. OBSAH - pro rok 2013 TABULKA - Přehledu vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky v e Finančních zpravodajích účinných ke dni 1. ledna 2013 TABULKA – Přehledu znění Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinných ke dni 1. ledna 2013 Bodová znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2013 Úplná znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2013 – s vyznačením změn Platná znění všech Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platných pro rok 2013 – bez vyznačení změn Nové 15.01.2013 Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY - rok 2013; publikováno 11.1.2013/aktualizováno 15.1.2013
Syndikovat obsah